Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
O Mestrado Universitario en Avogacía caracterizase por ter unha orientación profesional no marco da profesión regulada de avogado

Conforme á normativa actual (Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais) este mestrado é requisito imprescindible para o exercicio da avogacía. Estos estudos preparan ao estudantado para afrontar as probas habilitadoras para o exercicio da avogacía, ao tempo que forman ao futuro profesional. A súa finalización permite tamén o acceso a estudos de doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro (modificado polo Real Decreto 534/2013) polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.

A organización e impartición deste mestrado é resultado do traballo conxunto da Facultade de Dereito da Universidade de Vigo e do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense, conforme ao convenio de colaboración académica suscrito entre ambas institucións.


Obxectivos


A acreditación da aptitude profesional que supón unha determinada capacitación faise depender na nosa normativa, concretamente no art. 2 do Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006 sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos tribunais, da concurrencia das seguintes circunstancias:

  • Estar en posesión do título de Licenciado en Dereito, Graduado en Dereito ou doutro título de Grao equivalente que reúna os requisitos establecidos no artigo 3 deste regulamento.
  • Acreditar a superación dalgún dos cursos de formación comprensivos do conxunto de competencias necesarias para o exercicio de ditas profesións nos termos previstos neste regulamento.
  • Desenrolar un periodo formativo de prácticas en institucións, entidades ou despachos, relacionados co exercicio desas profesións.
  • Superar a proba de avaliación final acreditativa da respectiva capacitación profesional.

O Mestrado Universitario en Avogacía serve ao cumprimento, polo tanto, das condicións para o exercicio da profesión de avogado no noso país, dando resposta aos requisitos de formación establecidos tanto na Lei de Acceso coma no seu Regulamento de desenrolo.


Destinatarios


Conforme ao previsto no Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais, para acceder ás ensinanzas oficiais deste mestrado será necesario estar en posesión do título de Licenciado en Dereito, Graduado en Dereito ou de outro título universitario de Grao equivalente que acredite a adquisición das competencias xurídicas delimitadas nesta norma.


Saídas Profesionais


O exercicio da profesión de avogado, con suxección ás normas deontolóxicas e estatutarias, nos ámbitos que lle son propios: asesoramento e consello xurídico, e dirección e defensa dos dereitos das partes en toda clase de procesos xudiciais e de actuacións extraxudiciais nos que a normativa vixente impoña ou faculte a intervención do avogado.

Calendario de Actividades

Xullo 2019
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Matrícula 2018-2019