Inicio

 

Anexos Guías Docentes RD 463/2020

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Benvidos á paxina web do Máster Universitario en Avogacía

O Máster Universitario en Avogacía caracterizase por ter unha orientación profesional no marco da profesión regulada de avogado.
Conforme á normativa actual este máster é requisito imprescindible para o exercicio da avogacía. Estos estudos preparan ao estudantado para afrontar as probas habilitadoras para o exercicio da avogacía, ao tempo que forman ao futuro profesional. Ademais, a súa finalización permite tamén o acceso a estudos de doutoramento regulados polo Real Decreto 99/2011.

Grao en Dereito

Xornada de acollida

Antes do comezo das clases, a Facultade de Dereito organiza a Xornada de Acollida para o estudantado de novo ingreso no Máster Universitario en Avogacía

A Xornada de acollida 2022/2023 celebrarase o vindeiro 26 de setembro de 2022 na Sala de Videoconferencia da Facultade de Dereito a partir das 10.00 horas.

Máis información

A organización e impartición deste máster é resultado do traballo conxunto da
Facultade de Dereito da Universidade de Vigo e do Ilustre Colexio de Avogados
de Ourense, conforme ao convenio de colaboración académica suscrito entre
ambas institucións.

Dereito

ICA