Composición

 • Presidenta: Prof.ª Dra. Mª Dolores Fernández Fustes (PCD de Dereito Procesual)
 • Vicepresidente: D. Benjamín Mayo Martínez (Coordinador profesional do título)
 • Secretario: Prof. Dr. Roberto O. Bustillo Bolado (PTU de Dereito Administrativo)
 • D.ª Pilar López-Guerrero Vázquez (Decana do Colexio de Avogados de Ourense)
 • Prof.ª Dra. Marta Fernández Prieto (Decana da Facultade de Dereito – PTU de DTESS
 • Prof. Dr. Virxilio Rodríguez Vázquez (PCD de Dereito Penal)
 • Prof.ª Dra. Mónica Siota Álvarez (PCD de Dereito Financeiro e Tributario)
 • Dª. Antonia Conde López (Avogado)
 • D. Arturo Mosquera Diéguez (Avogado)
 • D. Pablo Guntiñas Fernández (Avogado)

 

Conforme ao establecido no Convenio de colaboración académica entre a Universidade de Vigo e o Ilustre Colexio de Avogados de Ourense de 16 de maio de 2012, son funcións da Comisión Académica as seguintes:

 • Impulsar o cumprimento do obxecto do presente convenio polas partes.
 • Propoñer o regulamento do réxime interno da propia comisión que deberá ser aprobado pola Comisión de Estudos de Posgrao.
 • Aprobar os horarios de docencia, as probas de avaliación e a asignación das aulas de maneira coordinada cos centros de adscrición.
 • Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e titorías), velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, equipos de videoconferencia, etc).
 • Seleccionar ao estudantado admitidos no programa.
 • Emitir informe para o recoñecemento de competencias e equivalencia de títulos estranxeiros de fóra do EEES.
 • Formular as demandas de recursos humanos e materiais, debidamente xustificadas.
 • Seleccionar ao estudantado para bolsas ou estadías de mobilidade noutros centros ou institucións nacionais e do Espazo Europeo de Educación Superior baixo os principios de igualdade e concurrencia competitiva.
 • Elaborar e aprobar anualmente as guías docentes da titulación e remitilas ao centro para a súa aprobación pola Xunta del Centro seguindo a normativa establecida ao efecto.
 • Elaborar e aprobar anualmente a Planificación Docente Anual (PDA).
 • Aprobar anualmente o cadro de profesorado da titulación, así como a asignación de dito cadro ás materias do plan de estudos e remitilo á Comisión de Estudos de Posgrao para a súa aprobación.
 • Elaborar e aprobar anualmente a asignación de horas do profesorado dacordo ao establecido no correspondente contrato programa.
 • Aprobar anualmente o cadro de persoal titor de prácticas de acordo co seu cronograma.
 • Elaborar e aprobar o orzamento anual da partida económica asignada á titulación e aprobar, ao peche do ano económico, a correspondente memoria económica á execución dos gastos realizados.
 • Aquelas recollidas no Regulamento de Réxime Interno da Comisión Académica do Máster.
 • Calquera outra función relacionada coa formación prevista neste convenio e que non esté asignada legalmente a órganos da universidade e do colexio de avogados.

 

Actas

2019:
2018: 6-II | 21-II | 9-IV | 11-VI | 10-VII
2017: 25-I | 15-II | 3-III | 28-III | 28-IV | 16-VI | 3-VII | 11-VII | 7-IX | 15-XI
2016: 12-I | 18-II | 17-III | 25-IV | 30-VI | 11-VII | 7-IX | 22-IX | 2-XI
2015: 26-I | 4-III | 26-III | 20-IV | 17-VI | 30-VI | 13-VII | 20-VII | 9-IX | 25-IX | 7-X | 23-XI | 14-XII
2014: 5-III | 26-III | 15-V | 10-VII | 22-VII | 23-VII | 10-IX | 29-IX | 2-XII
2013: 8-IV | 8-VII | 9-IX | 26-XI | 12-XII
2012: 13-VI | 9-VII | 10-IX | 10-X

Acordos

2019: 25-II | 28-III
2018: 6-II | 21-II | 9-IV | 11-VI | 10-VII | 19-VII | 7-IX | 19-XII
2017: 25-I | 15-II | 3-III | 28-III | 28-IV | 16-VI | 3-VII | 11-VII | 7-IX | 15-XI
2016: 12-I | 18-II | 17-III | 25-IV | 30-VI | 11-VII | 7-IX | 22-IX | 2-XI
2015: 26-I | 4-III | 26-III | 20-IV | 17-VI | 30-VI | 13-VII | 20-VII | 9-IX | 25-IX | 7-X | 23-XI | 14-XII
2014: 15-V | 10-VII | 22-VII | 23-VII | 10-IX | 29-IX | 2-XII
Anteriores: Acordos do 08/10/2012 ao 26/03/2014

Orzamento e Memoria Económica

2017: Orzamento e memoria económica
2016: Orzamento e memoria económica
2015: Orzamento e memoria económica
2014: Orzamento e memoria económica
2013: Orzamento e memoria económica