O Traballo Fin de Máster consiste nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito

Normativa para a elaboración do Traballo Fin de Máster

 

Para presentar e aprobar propostas temáticas do TFM seguirase o seguinte procedemento:

  1. Na primeira quincena do mes de setembro ou nos cinco primeiros días tras o comezo das prácticas externas, o estudantado subirá á plataforma electrónica de apoio a docencia da materia TFM, dispoñible en FaiTIC, as súas propostas de TFM asinadas polas súas titoras/es.
  2. Para tales efectos, cada estudante deberá escanear e subir a través de FaiTIC en formato PDF o formulario recollido no Anexo I desta normativa, coa seguinte información:
    • Identidade e sinatura do/a estudante.
    • Identidade e sinatura (visto e prace) das persoas titoras.
    • Título do TFM (o título do TFM –non o tema– poderá modificarse, sen necesidade de presentar unha nova solicitude, ao longo da realización do TFM).
    • Breve memoria na que se indicará o tema do traballo, os seus obxectivos e o seu desenvolvemento.
  • Listaxe provisoria de propostas temáticas TFM
  • Listaxe definitiva de propostas temáticas TFM

Primeiro.- De acordo co regulamento regulador do TFM na Facultade de Dereito reinterpretado conforme á posterior normativa xeral da Universidade de Vigo na materia, poderán ser titores de TFM profesores da Universidade de Vigo que impartan docencia no mestrado. A lista de docentes universitarios é accesible na páxina web do mestrado.

De acordo coa normativa regulamentaria da Facultade de Dereito, os profesores que sexan membros do tribunal de TFM non poderán ser titores, co cal durante o curso 2022/2023 quedan excluídos os profesores Inés Igleisas Canle e Roberto Bustillo Bolado..

Segundo.- Cada docente poderá titorizar ata un máximo de dous TFM, e procederase a unha repartición equitativa da responsabilidade de titorizar, de tal forma que a ningún docente asignaránselle imperativamente dous TFM mentres haxa docentes aos que non se lles asignou a tutela de ningún.

Terceiro.- Os estudantes que vaian participar durante o curso 2022/2023 na materia TFM poderán, se o desexan, dirixirme, en calidade de coordinador do TFM, unha lista priorizada (1º, 2º, 3º…) de aqueles profesores da Universidade en cuxa tutela poderían estar interesados. Esa solicitude dirixirase ao meu enderezo electrónico (rbustillo@uvigo.es) e no “asunto” deberá constar en maiúsculas “TFM 2022/2023 – SOLICITUDE DE TITOR/A”. Estes correos poderán enviarse ata o día 8 de setembro as 14.00 h.

Cuarto.- Os estudantes, se o desexan, poderán acompañar a súa solicitude do extracto do seu expediente académico no mestrado.

Quinto.- No caso de que un profesor reúna un número de solicitudes superior ao que lle corresponda, priorizaranse as solicitudes daqueles estudantes que achegasen o seu expediente académico no mestrado e, entre estas, priorizarase en función das cualificacións obtidas. En caso de empate ou calquera outra circunstancia, decidirase por sorteo.

Sexto.- Aos estudantes que non presenten solicitude ou que presentándoa non lles poidan ser asignados ningún dos titores incluídos na mesma, asignaráselles tamén por sorteo titor/a entre os profesores dispoñibles.

Sétimo.- Comunicarase a lista de asignacións no prazo de 48 horas tras o termo previsto no apartado terceiro, para os efectos de que cada estudante poida poñerse en contacto co titor asignado para preparar a proposta temática (Art. 8 e Anexo I do regulamento do TFM da Facultade de Dereito), que deberá ser entregada conforme ás instrucións que se facilitarán.

 

Calendario de asignación do TFM

Proceso Data
Prazo para solicitar a titorización do TFM: Ata o 8 de setembro de 2023
Prazo de presentación do anexo I en FaiTIC: Do 12 ao 18 de setembro de 2023

Calendario de defensa do TFM

(Datas por determinar, se amosan datas aproximadas)

Prazo Solicitude e depósito * Defensa
1º Prazo
(Febreiro)
Do XX/01/2024 ao XX/01/2024 XX/02/2024 e XX/02/2024
Tribunal TFM
2º Prazo
(Xullo)
Do XX/07/2024 ao XX/07/2024 XX/07/2024 e XX/07/2024
Tribunal TFM

Tribunal avaliador do TFM

Membro Titular Suplente
Presidente/a Prfa. Dra. Marta Fernández Prieto Prof. Dr. Juan Manuel de los Ríos
Vogal Letrada Dª Pilar Gil Sánchez Letrado D. David López González
Secretario/a Prof. Dr. José Agustín González Ares Profa. Dra. Mónica Siota Álvarez

* Prazo para formular a solicitude telemática e presentar 4 copias do TFM en formato papel.

 

Premios