O Traballo Fin de Máster consiste nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito.

Normativa para a elaboración do Traballo Fin de Máster

 

Propostas temáticas do TFM

Para presentar e aprobar propostas temáticas do TFM seguirase o seguinte procedemento:

  1. Na primeira quincena do mes de setembro ou nos cinco primeiros días tras o comezo das prácticas externas, o estudantado subirá á plataforma electrónica de apoio a docencia da materia TFM, dispoñible en FaiTIC, as súas propostas de TFM asinadas polas súas titoras/es.
  2. Para tales efectos, cada estudante deberá escanear e subir a través de FaiTIC en formato PDF o formulario recollido no Anexo I desta normativa, coa seguinte información:
    • Identidade e sinatura do/a estudante.
    • Identidade e sinatura (visto e prace) das persoas titoras.
    • Título do TFM (o título do TFM –non o tema– poderá modificarse, sen necesidade de presentar unha nova solicitude, ao longo da realización do TFM).
    • Breve memoria na que se indicará o tema do traballo, os seus obxectivos e o seu desenvolvemento.

 

Asignación de TFM

A CAM aprobará as solicitudes de asignación da titorización e da proposta temática do TFM. No caso de que, por determinadas circunstancias, algunha solicitude non poida admitirse, as exclusións deberán ser motivadas debidamente pola CAM e abrirase un prazo de sete días naturais para reclamar fronte ás adxudicacións e para corrixir erros ou, eventualmente, presentar novas propostas.

Calendario de asignación do TFM

Proceso Data
Prazo para solicitar a titorización do TFM: do 4 ao 10 de setembro de 2019
Prazo de presentación do anexo I en FaiTIC: 16 de setembro de 2019

Listaxe provisional de propostas temáticas TFM
Listaxe definitiva de propostas temáticas TFM
Tribunal Avaliador do TFM 2019/2020

 

Defensa do TFM

 

Prazo Solicitude e depósito * Defensa
1º período do 15/01/2020 ao 20/01/2020 do 30/01/2020 ao 31/01/2020
Tribunal TFM | Acordos
Período intermedio
(marzo)
do 28/02/2020 ao 04/03/2020 11/03/2020
Tribunal TFM | Acordos
2º período do 29/06/2020 ao 03/07/2020 do 14/07/2020 ao 15/07/2020
Tribunal TFM | Acordos

* Prazo para formular a solicitude telemática e presentar 4 copias do TFM en formato papel

 

Premios