O Traballo Fin de Máster consiste nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito

Normativa para a elaboración do Traballo Fin de Máster

 

Propostas temáticas do TFM

Para presentar e aprobar propostas temáticas do TFM seguirase o seguinte procedemento:

  1. Na primeira quincena do mes de setembro ou nos cinco primeiros días tras o comezo das prácticas externas, o estudantado subirá á plataforma electrónica de apoio a docencia da materia TFM, dispoñible en FaiTIC, as súas propostas de TFM asinadas polas súas titoras/es.
  2. Para tales efectos, cada estudante deberá escanear e subir a través de FaiTIC en formato PDF o formulario recollido no Anexo I desta normativa, coa seguinte información:
    • Identidade e sinatura do/a estudante.
    • Identidade e sinatura (visto e prace) das persoas titoras.
    • Título do TFM (o título do TFM –non o tema– poderá modificarse, sen necesidade de presentar unha nova solicitude, ao longo da realización do TFM).
    • Breve memoria na que se indicará o tema do traballo, os seus obxectivos e o seu desenvolvemento.

 

Asignación do TFM

Primeiro.- De acordo co regulamento regulador do TFM na Facultade de Dereito reinterpretado conforme á posterior normativa xeral de a Universidade de Vigo na materia, poderán ser titores de TFM profesores da Universidade de Vigo que impartan docencia no mestrado. A lista de docentes universitarios é accesible na páxina web do mestrado.

De acordo coa normativa regulamentaria da facultade de Dereito, os profesores que sexan membros do tribunal de TFM non poderán ser titores, con o que durante o curso 2021/2022 quedan excluídos os profesores Agustín González-Ares e Teresa Dolores Estévez.

Segundo.- Cada docente poderá tutorizar ata un máximo de dous TFM, e procederase a unha repartición equitativa da responsabilidade de titorizar, de tal forma que a ningún docente asignaránselle imperativamente dous TFM mentres haxa docentes aos que non se lles asignou a tutela de ningún.

Terceiro.- Os estudantes que vaian participar durante o curso 2021/2022 na materia TFM poderán, se o desexan, dirixirme, en calidade de coordinador do TFM, unha lista priorizada (1º, 2º, 3º…) de aqueles profesores da Universidade en cuxa tutela poderían estas interesados. Esa solicitude dirixirase á miña dirección electrónico (rbustillo@uvigo.es) e en “asunto” deberá constar en maiúsculas “TFM 2021/2022 – SOLICITUDE DE TITOR/A”. Estes correos poderán enviarse durante os días 28 ao 31 de xullo e entre os días 1 e 7 de setembro (amplíase o prazo inicialmente previsto do 2 ao 7 de setembro).

Cuarto.- Os estudantes, se o desexan, poderán acompañar a súa solicitude de o extracto do seu expediente académico no mestrado.

Quinto.- No caso de que un profesor reúna un número de solicitudes superior ao que lle corresponda, priorizaranse as solicitudes daqueles estudantes que achegasen o seu expediente académico no máster e, entre estas, priorizarase en función das cualificacións obtidas. En caso de empate ou calquera outra circunstancia, decidirase por sorteo.

Sexto.- Aos estudantes que non presenten solicitude ou que presentándoa non lles poidan ser asignados ningún dos titores incluídos na mesma, asignaráselles tamén por sorteo titor/a entre os profesores dispoñibles.

Sétimo.- Comunicarase a lista de asignacións no prazo de 48 horas tras o termo previsto no apartado terceiro, para os efectos de que cada estudante poida poñerse en contacto co titor asignado para preparar a proposta temática (Art. 8 e Anexo I do regulamento do TFM da Facultade de Dereito), que deberá ser entregada a través de FAITIC entre os días 11 e 17 de setembro.

 

Calendario de asignación do TFM

Proceso Data
Prazo para solicitar a titorización do TFM: Do 1 ao 7 de setembro de 2021
Prazo de presentación do anexo I en FaiTIC: Do 11 ao 17 de setembro de 2021

 

Defensa do TFM

Prazo Solicitude e depósito * Defensa
1º Prazo
(Febreiro)
Do 15/01/2022 ao 20/01/2022 01/02/2022 e 02/02/2022
Tribunal TFM
2º Prazo
(Xullo)
Do 29/06/2022 ao 03/07/2022 14/07/2022 e 15/07/2022
Tribunal TFM

* Prazo para formular a solicitude telemática e presentar 4 copias do TFM en formato papel.

 

Premios