O Traballo Fin de Máster consiste nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito

Normativa para a elaboración do Traballo Fin de Máster

 

Propostas temáticas do TFM

Para presentar e aprobar propostas temáticas do TFM seguirase o seguinte procedemento:

  1. Na primeira quincena do mes de setembro ou nos cinco primeiros días tras o comezo das prácticas externas, o estudantado subirá á plataforma electrónica de apoio a docencia da materia TFM, dispoñible en FaiTIC, as súas propostas de TFM asinadas polas súas titoras/es.
  2. Para tales efectos, cada estudante deberá escanear e subir a través de FaiTIC en formato PDF o formulario recollido no Anexo I desta normativa, coa seguinte información:
    • Identidade e sinatura do/a estudante.
    • Identidade e sinatura (visto e prace) das persoas titoras.
    • Título do TFM (o título do TFM –non o tema– poderá modificarse, sen necesidade de presentar unha nova solicitude, ao longo da realización do TFM).
    • Breve memoria na que se indicará o tema do traballo, os seus obxectivos e o seu desenvolvemento.

 

Asignación do TFM

A CAM aprobará as solicitudes de asignación da titorización e da proposta temática do TFM. No caso de que, por determinadas circunstancias, algunha solicitude non poida admitirse, as exclusións deberán ser motivadas debidamente pola CAM e abrirase un prazo de sete días naturais para reclamar fronte ás adxudicacións e para corrixir erros ou, eventualmente, presentar novas propostas.

 

Calendario de asignación do TFM

Proceso Data
Prazo para solicitar a titorización do TFM: Do 4 ao 11 de setembro de 2020
Prazo de presentación do anexo I en FaiTIC: 24 de setembro de 2020

 

Defensa do TFM

Prazo Solicitude e depósito * Defensa
1º Prazo
(Xaneiro)
Do 15/01/2021 ao 20/01/2021 Do 01/02/2021 ao 02/02/2021
Tribunal TFM
2º Prazo
(Marzo)
Do 08/03/2021 ao 10/03/2021 17/03/2021
Tribunal TFM
3º Prazo
(Jullo)
Do 29/06/2021 ao 03/07/2021 14/07/2021 e 15/07/2021
Tribunal TFM

* Prazo para formular a solicitude telemática e presentar 4 copias do TFM en formato papel.

 

Premios

Premios para traballos de investigación en lingua galega. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 30 de agosto de 2019.

Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos Traballos de Fin de Grao e de Máster 2019/2020