Composición

Curso Delegado/a Subdelegado/a
Primeiro Iván González Decabo Victoria Gago Rodríguez
Segundo Ana Cabido Cid Ángela González Fernández

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  1. Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  2. Xestionar os seus recursos.
  3. Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  4. Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.