Coordinación académica

Son funcións do coordinador/a académico/a:

  • Supervisar a elaboración das guías docentes de cada un dos módulos formativos, elaboradas polos responsables das materias e revisadas polos coordinadores dos módulos, así como do seu correcto cumprimento ao longo do curso académico
  • Aprobar un informe anual no que se detalle cantas incidencias tiveron lugar durante a impartición do programa formativo
  • Elevar á Comisión Académica cantas propostas considere oportunas para o mellor funcionamento do plan formativo
  • Calesqueira outras que resulten da normativa vixente na Universidade de Vigo ou da regulación interna da Facultade de Dereito, como derivado inmediato dalguna das competencias que lle corresponden ao Centro

Coordinación profesional

Son funcións do/a coordinador/a profesional:

  • Elaborar a proposta do Plan de Prácticas, e o seu cronograma, para sometelos á aprobación da Comisión Académica
  • Propoñer á Comisión Académica a designación dos tutores de prácticas
  • Aprobar un informe anual no que se detalle cantas incidencias tiveron lugar durante a impartición do programa de prácticas

O coordinador/a profesional desenvolverá e coordinará os 30 créditos ECTS correspondentes ás prácticas externas. Para iso seleccionará os despachos, institucións ou entidades onde se realicen, así como o persoal titor e colaborador que as dirixan. Determinará o plan detallado, calendario e horario de prácticas e establecerá os mecanismos de control precisos para a comprobación da súa axeitada realización e aproveitamento, todo iso conforme ao establecido na Lei e no Regulamento de Acceso, así como na memoria para a verificación do título do máster.

 

Coordinadora académica

Mª Dolores Fernández Fustes

Despacho 4.34 da Facultade de Dereito
As Lagoas s/n, 32004 Ourense

dfustes@uvigo.es

Coordinador profesional

Benjamín Mayo Martínez

Mayo y Méndez Abogados
Paseo 10, 3ºD, 32003 Ourense

despacho@mayomendez.com