Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Comisión Académica

Composición


 • Presidenta: Prof.ª Dra. María Dolores Fernández Fustes (PCD de Dereito Procesal)
 • Vicepresidente: D. Benjamín Mayo Martínez (Coordinador profesional do Máster Universitario en Avogacía).
 • Secretario: Prof. Dr. Roberto O. Bustillo Bolado (PTU de Dereito Administrativo).
 • D.ª Pilar López-Guerrero Vázquez (Decana do Colexio de Avogados de Ourense)
 • Prof.ª Dra. Marta Fernández Prieto (Decana da Facultade de Dereito - PTU de DTESS.
 • Prof. Dr. Virxilio Rodríguez Vázquez  (PCD de Dereito Penal).
 • Prof.ª Dra. Mónica Siota Álvarez (PCD de Dereito Financeiro e Tributario)
 • D. Albino Ferreira Rivera (Avogado).
 • D. Alfredo Bermúdez Fernández (Avogado).
 • D. Luis Salgado Carbajales (Avogado).

Conforme ao establecido no Convenio de colaboración académica entre a Universidade de Vigo e o Ilustre Colexio de Avogados de Ourense de 16 de maio de 2012, son funcións da Comisión Académica as seguintes:

 • Impulsar o cumprimento do obxecto do presente convenio polas partes.
 • Propoñer o regulamento do réxime interno da propia comisión que deberá ser aprobado pola Comisión de Estudos de Posgrao.
 • Aprobar os horarios de docencia, as probas de avaliación e a asignación das aulas de maneira coordinada cós centros de adscrición.
 • Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e titorías), velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, equipos de videoconferencia, etc).
 • Seleccionar aos estudantes admitidos no programa.
 • Emitir informe para o recoñecemento de competencias e equivalencia de títulos estranxeiros de fóra do EEES.
 • Formular as demandas de recursos humanos e materiais, debidamente xustificadas.
 • Seleccionar ao estudantado para bolsas ou estadías de mobilidade noutros centros ou institucións nacionais e do Espazo Europeo de Educación Superior baixo os principios de igualdade e concurrencia competitiva.
 • Elaborar e aprobar anualmente as guías docentes da titulación e remitilas ao centro para a súa aprobación pola Xunta del Centro seguindo a normativa establecida ao efecto.
 • Elaborar e aprobar anualmente a Planificación Docente Anual (PDA).
 • Aprobar anualmente o cadro de profesorado da titulación, así como a asignación de dito cadro ás materias do plan de estudos e remitilo á Comisión de Estudos de Posgrao para a súa aprobación.
 • Elaborar e aprobar anualmente a asignación de horas do profesorado dacordo ao establecido no correspondente contrato programa.
 • Aprobar anualmente o cadro de titores de prácticas de acordo co seu cronograma.
 • Elaborar e aprobar o orzamento anual da partida económica asignada á titulación e aprobar, ao peche do ano económico, a correspondente memoria económica á execución dos gastos realizados.
 • Aquelas recollidas no Regulamento de Réxime Interno da Comisión Académica do Mestrado.
 • Calquera outra función relacionada coa formación prevista neste convenio e que non esté asignada legalmente a órganos da universidade e do colexio de avogados.

Actas


06/02/2018 | 21/02/2018 | 09/04/2018 | 11/06/2018 | 10/07/2018
25/01/2017 | 15/02/2017 | 03/03/2017 | 28/03/2017 | 28/04/2017 | 16/06/2017 | 03/07/2017 | 11/07/2017 | 07/09/2017 | 15/11/2017
12/01/2016 | 18/02/2016 | 17/03/2016 | 25/04/2016 | 30/06/2016 | 11/07/2016 | 07/09/2016 | 22/09/2016 | 02/11/2016
26/01/2015 | 04/03/2015 | 26/03/2015 | 20/04/2015 | 17/06/2015 | 30/06/2015 | 13/07/2015 | 20/07/2015 | 09/09/2015 | 25/09/2015 | 07/10/2015 | 23/11/2015 | 14/12/2015
05/03/2014 | 26/03/2014 | 15/05/2014 | 10/07/2014 | 22/07/2014 | 23/07/2014 | 10/09/2014 | 29/09/2014 | 02/12/2014
08/04/2013 | 08/07/2013 | 09/09/2013 | 26/11/2013 | 12/12/2013
13/06/2012 | 09/07/2012 | 10/09/2012 | 10/10/2012


Acordos


25/02/2019 | 28/03/2019
06/02/2018 | 21/02/2018 | 09/04/2018 | 11/06/2018 | 10/07/2018 | 19/07/2018 | 07/09/2018
25/01/2017 | 15/02/2017 | 03/03/2017 | 28/03/2017 | 28/04/2017 | 16/06/2017 | 03/07/2017 | 11/07/2017 | 07/09/2017 | 15/11/2017
12/01/2016 | 18/02/2016 | 17/03/2016 | 25/04/2016 | 30/06/2016 | 11/07/2016 | 07/09/2016 | 22/09/2016 | 02/11/2016
26/01/2015 | 04/03/2015 | 26/03/2015 | 20/04/2015 | 17/06/2015 | 30/06/2015 | 13/07/2015 | 20/07/2015 | 09/09/2015 | 25/09/2015 | 07/10/2015 | 23/11/2015 | 14/12/2015
15/05/2014 | 10/07/2014 | 22/07/2014 | 23/07/2014 | 10/09/2014 | 29/09/2014 | 02/12/2014
Acordos do 08/10/2012 ao 26/03/2014

 

Orzamento e Memoria Económica


2017: Orzamento e memoria económica

2016: Orzamento e memoria económica

2015: Orzamento e memoria económica

2014: Orzamento e memoria económica

2013: Orzamento e memoria económica