Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Plan de Estudos

Créditos totais ofertados: 90 ECTS.


Plan de Estudos
Módulo Materia ECTS Tipo Curso Cuad.
MÓDULO BÁSICO Deontoloxía, organización profesional e turno de oficio 5 OB 1c
Práctica Extraxudicial 3 OB 1c
MÓDULO CIVIL Práctica Civil I 6 OB 1c
Práctica Civil II 7 OB 2c
Práctica Mercantil 3 OB 1c
MÓDULO PENAL Práctica Penal I 6 OB 1c
Práctica Penal II 6 OB 2c
MÓDULO ADMINISTRATIVO Práctica Administrativa 7 OB 1c
Práctica Tributaria 3 OB 2c
MÓDULO LABORAL Práctica Laboral e de Seguridade Social 8 OB 2c
PRÁCTICAS EXTERNAS Prácticas Externas Básicas 6 OB 2c
Prácticas Externas 24 OB 1c
TFM Traballo Fin de Mestrado 6 OB 1c