Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Normativa e formularios

Normativa


Normativa específica do título

12/12/2016 - Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Mestrado
28/02/2018 - Regulamento de prácticas externas
16/05/2012 - Convenio de colaboración académica entre a Universidade de Vigo e o Ilustre Colexio de Avogados de Ourense


Normativa da Facultade de Dereito

Procedemento para a modificación das datas de exame.
21/05/2015 - Regulamento do Réxime Interno da Facultade de Dereito.
17/12/2014 - Normativa de composición e funcionamento da Comisión de Coordinación do Mestrado universitario en Avogacía.
17/12/2014 - Procedemento para o seguimento e o control da docencia da Facultade de Dereito.
14/02/2011 - Normativa de empréstito de ordenadores portátiles.


Normativa da Universidade de Vigo

Normas xerais

15/06/2016 - Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos.
15/06/2016 - Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Mestrado.
21/06/2017 - Normativa de permanencia na Universidade de Vigo.

 

Normativa nacional

14/03/2014 - Orde PRE/404/2014, pola que se convoca a proba de avaliación.
07/03/2014 - Real Decreto 150/2014, polo que se modifica o Real Decreto 775/2011.
15/03/2013 - Orde PRE/421/2013, pola que se desenvolve o Real Decreto 1837/2008, en relación coa proba de aptitude que deben realizar os avogados e procuradores nacionais dalgún Estado membro da UE e dos Estados parte do Espazo Económico Europeo para acreditar un coñecemento preciso do dereito positivo español.
03/06/2011 - Real Decreto 775/2011, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006.
30/10/2006 - Lei 34/2006, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais.

 

Formularios