Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Comisión de Dirección do Mestrado en Avogacía

Composición


FACULTADE DE DEREITO


Decana da Facultade de Dereito

Marta Fernández Prieto

Coordinadora Académica do título

María Dolores Fernández Fustes

ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE OURENSE


Decana do ICA de Ourense

Pilar López-Guerrero Vázquez

Coordinador profesional do título

Benjamín Mayo Martínez

Competencias


Conforme ao establecido no convenio de colaboración académica entre a Universidade de Vigo e o Ilustre Colexio de Avogados de Ourense de 16 de maio de 2012, son funcións da Comisión de Dirección as seguintes:

  • Exercer a representación institucional.
  • Informar os acordos e propostas formulados pola Comisión Académica.
  • Calquera proposta da Comisión Académica que non reciba o informe favorable da Comisión de Dirección, esixirá que a cuestión se decida tanto na Xunta de Centro da Facultade de Dereito, como na Xunta de Goberno do I.C.A. de Ourense.
  • Adoptar acordos nos supostos de empate nas votacións da CAM, conforme ao previsto no apartado seguinte.

Actas


15/11/2016 | 12/01/2016
24/09/2015 | 10/09/2014