Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Traballo Fin de Mestrado

O Traballo Fin de Mestrado consiste nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito.

Para presentar e aprobar as propostas temáticas do TFM seguirase o seguinte procedemento, previsto no artigo 8 da normativa para a elaboración do Traballo Fin de Mestrado:

 • Nos primeiros cinco días desde o comenzo das prácticas externas os titores de prácticas consensuarán cos estudantes o posible tema do TFM. Unha vez consensuado, comunicarallo o/a coordinador/a profesional
 • O/a coordinador/a profesional e o/a coordinador/a académico revisarán os temas de TFM propostos, co fin de valorar se son acaídas ou non ao establecido na memoria de verificación do mestrado e na guía docente do TFM. No caso de que algunha dos temas propostos non se axuste aos contidos establecidos nos devanditos documentos, o coordinador/a profesional dirixirase ao titor de prácticas afectado para solicitarlle que modifique o tema proposto.
 • O estudante deberá entregar o/a coordinador/a académico do Máster ou a persoa que acorde a CAM o formulario recollido no anexo I desta normativa, debidamente cuberto, no prazo establecido polo/a coordinador/a académico, que será debidamente publicitado. Esta solicitude conterá a seguinte información:
  • Identidade e sinatura do estudante.
  • Identidade e sinatura (visto e prace) do/a titor/a.
  • Título do TFM (o cal poderá modificarse, sen ter que presentar unha nova solicitude, durante a realización do TFM).
  • Breve memoria na que se indicará o tema do traballo, os seus obxectivos e o seu desenvolvemento, que se entregará como anexo á proposta, cunha extensión máxima de 2 páxinas en formato DIN A4.

Calendario TFM curso 2017/2018
Prazo Proceso Data
ABERTO Prazo de presentación do anexo I: 16 de setembro de 2017
Listaxe definitiva de propostas temáticas TFM
Resultado do sorteo do Tribunal Avaliador TFM e aula asignada para a súa defensa
Prazo de presentación do anexo II xunto con
4 copias do TFM en formato papel e 1 copia en CD:
1ª Oportunidade: pendente de aprobación pola CAM
2ª Oportunidade: pendente de aprobación pola CAM
Defensa do TFM: 1ª Oportunidade: 30 e 31 de xaneiro de 2018
Acta constitución tribunal TFM | Acordos tribunal TFM
2ª Oportunidade: 10 e 11 de xullo de 2018


Premios: