Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Procedementos

Procesos Estratéxicos


DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 06/03/2015
DE-02 P1 Seguimento e medición 06/03/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección 06/03/2015
PE02 Política do PDI e PAS 05/03/2010

XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión de queixas, suxestións e felicitacións 06/03/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios 06/03/2015

Procesos Clave


XESTIÓN ACADÉMICA (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 07/04/2016
AC-0201 P1 Matrícula 07/04/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos oficiais
  • Anexo 1. Solicitude de expedición do título oficial e carta de pagamento.
  • Anexo 2. Solicitude do suplemento europeo ao título.
  • Anexo 3. Certificación supletoria.
  • Anexo 4. Título.
  • Anexo 5. Carta de comunicación á/ao estudante para recoller o título.
  • Anexo 6. Carta de envío ao organismo externo.
07/04/2016

DOCENCIA (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións 07/04/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 11/09/2013
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 11/09/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 11/09/2013
DO-0202 P1 Promoción das titulacións 11/09/2013
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado 11/09/2013
DO-0204 P1 Xestión das prácticas externas 11/09/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 11/09/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 11/09/2013

Procesos Soporte


XESTIÓN DO PERSOAL (PE)

Código Procedemento Aprobación
PA05 Captación, selección e formación do PDI e PAS 05/03/2010
PA06 Avaliación, promoción e recoñecemento do PDI e PAS 05/03/2010

XESTIÓN DE COMPRAS E AVALIACIÓN DE PROVEEDORES (CO)

Código Procedemento Aprobación
PA08 Xestión de servizos 05/03/2010

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos 11/09/2013
XD-02 Xestión de documentos e evidencias 11/09/2013

XESTIÓN DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA)

Código Procedemento Aprobación
PA07 Xestión de recursos materiais 05/03/2010